Logo TC Meukerdur Logo NTFU

Club regelement

T.C. MEUKERDUR

 

 

                 Clubreglement 2016

 

 

Aanvulling: Reglement NTFU: Hoofdstuk 6 Statuten en reglementen.

 

 

Artikel 1: Lidmaatschap

 

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij het secretariaat.
 2. Er kunnen maximaal 25 fietsende heren lid zijn. Voor nieuwe leden uit de Mortel wordt geen beperking gesteld. Bij de dames is er ongeacht de woonplaats geen beperking.

 

Artikel 2: Kleding

 

 1. Voor het verstrekken van de kleding wordt de leden een overeenkomst voorgelegd. In deze overeenkomst zijn de volgende punten opgenomen:
  • De kleding waarvan een eigen bijdrage betaald is, wordt na 5 jaar eigendom van het desbetreffende lid.
  • De eerste 5 jaar blijft de kleding in eigendom van de vereniging T.C. Meukerdur.
  • Na opzegging van het lidmaatschap, dient er een vergoeding te worden betaald aan de vereniging T.C. Meukerdur. Het bedrag is afhankelijk van het jaar waarin u uw lidmaatschap beëindigd. De kleding is na betalen vergoeding (kosten kleding – eigen bijdrage) uw eigendom:

Na 1ste jaar: 80 % vergoeding

Na 2de jaar: 60 % vergoeding

Na 3de jaar: 40 % vergoeding

Na 4de jaar: 20 % vergoeding

Na 5de jaar: 0 % vergoeding

 1. De samenstelling van het te verstrekken kledingpakket wordt op voorstel van het bestuur, na overleg met de sponsoren door de algemene ledenvergadering bepaald. Dit pakket is als volgt vastgesteld:
  • Shirt met korte mouw
  • Shirt met lange mouw
  • Korte broek
  • Lange broek

 

 1. Het bestuur bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage die de actieve renners voor het kledingpakket en voor de verstrekking dienen te betalen.
 2. Actieve leden zijn verplicht tijdens de clubritten de representatieve verenigingskleding te dragen.
 3. De leden zijn verplicht de verstrekte kleding te verzorgen en kleine reparaties zelf te verrichten of voor eigen rekening te laten verrichten.

 

Artikel 3: Contributie

 

 1. De contributie is per 1 januari 2016 vastgesteld op € 45,00 voor een hoofdlid en € 40,00 voor een gezinslid. Voor leden die reeds lid zijn van de NTFU via een andere wielervereniging (zogenaamde M-leden) geldt een contributie van € 15,00.
 2. De leden zijn verplicht de volledige contributie via bankrekeningnummer NL97RABO0166127396 voor 1 maart (aanvang seizoen) van het lopende jaar in 1 keer te voldoen.
 3. Het lidmaatschap moet uiterlijk 3 maanden voor aanvang van het nieuwe jaar worden opgezegd. Dit in verband met het tijdig opzeggen van het lidmaatschap bij de NTFU.
 4. Gastrenners die zich in het lopende seizoen aanmelden betalen € 3,50 per tocht, hiervoor dient ook een briefje van de NTFU ingevuld te worden.

 

 

Artikel 4: Fietsreglement

 

 1. De start van de tochten is voor de heren bij de kantine van de tennisclub (De Smagt 25b) en voor de dames op de locatie van de voormalige Rabobank.
 2. Tijdens de tochten is het verboden om anorganisch afval, zoals verpakkingen van voedsel, binnenbanden etc. achter te laten.
 3. Het dragen van een valhelm is verplicht.
 4. Omwille van ieders veiligheid, dienen de verkeersregels in acht te worden genomen. Voorrijders dienen attent te zijn op obstakels, van welke aard dan ook, en de groep daarvoor tijdig en duidelijk te waarschuwen.
 5. Er dient duidelijk en tijdig richting aangegeven te worden.
 6. Tijdens de tochten geldt de regel: “samen uit samen thuis”.
 7. Alle fietsende leden worden geacht in voldoende mate aan door de club georganiseerde ritten deel te nemen, waardoor conditieverschillen worden beperkt.
 8. Wanneer bij tochten vanuit de vereniging vervoer nodig mocht zijn, zal van tevoren de werkelijke kosten worden berekend en gedeeld door het aantal deelnemers.

 

Artikel 5: Uitgaven

 

 1. De volgende bedragen bij feestelijkheden zijn vastgesteld:
  • Geboorte : € 7,50
  • Bruiloft : € 12,50 (25/40/50-jaar)

 


Artikel 6: Wijzigingen reglement

 

 1. Besluiten tot wijzigingen van het clubreglement kunnen alleen worden genomen in de algemene ledenvergadering. Daarvoor is een meerderheid van stemmen vereist. Het betreffende besluit bepaalt tevens de ingangsdatum van de wijzigingen.

Artikel 7: Algemeen

 

 1. In gevallen waarin de statuten en clubreglement niet voorziet of in gevallen van twijfel omtrent de uitleg van bepalingen daarvan beslist het bestuur. Dat is ook het geval indien een beslissing spoedeisend is en niet gewacht kan worden tot een algemene ledenvergadering.
 2. Bij eventuele strijd tussen bepalingen hebben de bepalingen uit de statuten voorrang boven die in het clubreglement.

Artikel 8: Vaststelling

 

Dit clubreglement is vastgesteld door de algemene vergadering gehouden te de Mortel op 22 februari 2016.

 

 

Aldus getekend door het bestuur van Meukerdur:

 

Secretaris                                                                Voorzitter

 

……………………………                                      …………………………………..